Gizlilik Politikası


İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, VESTEL TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.vestel.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Özlük Bilgisi  
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri

Veri sahibi, Site’de Şirket ile “özel nitelikli kişisel verilerini” (ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) de paylaşabilecek olup, Veri Sahibi bu durumlarda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla  Kullanılmaktadır? 

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Vestel Şirketler Grubu tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Vestel Şirketler Grubu ve Vestel Şirketler Grubu’nun iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Vestel Şirketler Grubu’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?  

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Zorlu Holding A.Ş., Zorlu Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve diğer grup şirketlerine de aktarabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve  Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından websitemizdeki iletişim kısmından iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

 

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler 

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Çerezler (Cooki’ler) 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir ve Neden  Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için:

http://www.aboutcookies.org/  ve http://www.allaboutcookies.org/  adreslerini ziyaret edebilirisiniz. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • İnternet  Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Süreleri 
Oturum Çerezleri 
(Session Cookies )
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri    süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici    çerezlerdir. 
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri 

 

Teknik Çerezler (Technical    Cookies) 
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Flash Çerezleri (Flash Cookies) 
İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Analitik Çerezler (Analytical    Cookies) 
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
 • İnternet  Sitemizde Kullanılan Çerezler Çerez İsim Açıklama
Çerez 
İsim 
Açıklama , Süre ve Tercihler 
Cross Site Request Forgery – Cross Site Reference Forgery
(    Teknik Çerez ) 
XSRF-TOKEN
URL ve form isteklerini sunucu ve istemci arasında javascript alt yapısında çalıştırarak güvenlik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
[Süre] 120 dakika
Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Laravel Session
( Teknik Çerez ) 
laravel_session
Laravel yapısında siteye giriş yapan ziyaretçilerin oturum örneğini tanımlamak için kullanılmaktadır.
[Süre] 120 dakika
Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek yada reddetmek mümkündür.
Facebook
( Analitik Çerez ) 
Fr
Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.
[Süre] 540 gün
Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Twitter
(    Analitik Çerez ) 

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.
[Süre] 540 gün
Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Sayfa Geçmişi
(    Teknik Çerez ) 

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırayla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı Siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.
[Süre] 540 gün
Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Google analitikleri
(    Analitik Çerez ) 
_ga
Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde websitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
[Süre] 540 gün
Çerezlerin Kontrolü https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout
Yandex Metrica Analitikleri
(    Analitik Çerez ) 
_ym
Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde websitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Yandex, websitesi üzerinden toplamış olduğu verilerle toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek ve karşılaştırmak suretiyle, daha iyi anlamamızı ve raporlamamızı sağlar.
Websitemiz, Yandex Metrica çerezleri kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, Yandex Servislerine aktarılmakta ve söz konusu veriler Yandex’in veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.Yandex Metrica’nın analitik veri işleme faatliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
[Süre] 540 gün
Çerezlerin Kontrolü https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml
Flash çerezleri
(    Flash Çerez ) 

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.
[Süre] 540 gün
Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

 

 • Çerezlerin  Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics 
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html   
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser 
Google Adwords 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Yandex Metrica 
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml 
Google Chrome 
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Safari 
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Gizlilik Politikası’ndaki  Değişiklikler 

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.