კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზანია, ვებ გვერდ  www.vestel.com/ge (შემდგომში წოდებული "ვებ გვერდი") რომელსაც სს ვესტელ თიჯარეტი (VESTEL TİCARET A.Ş.)  ფლობს (შემდგომში წოდებული "მონაცემთა მფლობელი") ,ვებ გვერდის  მომხმარებლების / წევრების / სტუმრების  მიერ  გაზიარებული პერსონალური მონაცემების გამოყენების პირობების რეგულირება.  

მონაცემთა მფლობელი აცხადებს, რომ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამომწურავია მისი პირადი მონაცემების დამუშავების თვალსაზრისით და რომ იგი თანხმდება მისი პერსონალური მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

რა სახის პერსონალური მონაცემები? 

ონაცემები, რომლებიც დამუშავებულია კომპანიის მიერ და პერსონალურ მონაცემებად ითვლება პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ტერმინი "პერსონალური მონაცემები" ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების შესაბამისად უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • პირადობის მოწმობა
 • საკონტაქტო ინფორმაცია 
 • ინფორმაცია ადგილმდებარეობის შესახებ 
 • მომხმარებლის მონაცემები
 • პერსონალური მონაცემები
 • განსაკუთრებული პერსონალური მონაცემები

მონაცემთა მფლობელს შეუძლია გაავრცელოს  პერსონალური მონაცემები (ფილოსოფიური რწმენა, რელიგიური ან/და  სხვა შეხედულებები, ასოციაციაში  ფონდში  ან/და პროფკავშირული ჯგუფის წევრობა, ჯანმრთელობა, სექსუალური ცხოვრება, კრიმინალური რწმენა და უსაფრთხოების ზომები, ასევე ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები და სხვა)  და მონაცემთა მფლობელი პირდაპირ ეთანხმება აღნიშნული მონაცემების დამუშავებას ადმინისტრაციული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში განსაზღვრული მიზნების შესაბამისად.

პერსონალური მონაცემების დაცვის აქტის მე -3 და მე -7 მუხლების შესაბამისად, ანონიმურ  მონაცემებს არ ექვემდებარება პირადი მონაცემები, დადგენილი წესის შესაბამისად და ასეთი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება  კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით.

რა მიზნებისთვის გამოიყენება პერსონალური მონაცემები?

პერსონალური მონაცემები  კომპანიამ შეიძლება გამოიყენოს შესაბამისი საწარმოო საქმიანობის განმახორციელებელი საწარმოო საქმიანობისთვის, ვესტელ ჯგუფისა და მასთან დაკავშირებული ბიზნეს-პროცესების განხორციელებისათვის, იურიდიული, ტექნიკური და კომერციული საქმიანობისთვის,   ვესტელ  ჯგუფთან საქმიან  ურთიერთობაში მყოფი   პირების თუ ბიზნეს ჯგუფების  უსაფრთხოებისთვის და ბიზნესის ან / და ბიზნეს სტრატეგიის დაგეგმვა და ჩატარებისთვის. 

პერსონალური მონაცემები კომპანიამ შეიძლება გამოიყენოს საჭიროებისამებრ,საქმიანი ურთიერთობის ფარგლებში. პერსონალური მონაცემების დაცვის აქტის მე-5 და მე-8 მუხლების თანახმად, შესაბამის დებულებაში გამონაკლისების არსებობის გარდა, მონაცემების მფლობელს  თანხმობის გარეშე შეუძლია აღრიცხვა და ინფორმაციის გაზიარება  მესამე პირზე.

პირადი მონაცემების შენახვის შესახებკანონის 5-  და 8-  მუხლების თანახმად ან / და შესაბამის დებულებაში გამონაკლისების არსებობის შემთხვევაშიპირად მონაცემებსმონაცემების მფლობელის თანხმობის გარეშე შეეძლება აღრიცხვა და შეუძლია გაუზიაროს მესამე პირებსაღნიშნული გარემოების ძირითადი პირობებია: 

 • კანონის ამოქმედება;
 • ფაქტი, რომ პირს, არ შეუძლია ახსნას თავისი მიზეზით ფაქტობრივი შეუძლებლობა ან არ აქვს იურიდიული ძალაუფლება, ვალდებულია დაიცვას საკუთარი თავის ან/და  სხვისი სიცოცხლის ან სხეულის მთლიანობა;
 • იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია მონაცემთა დამუშავება, აუცილებელია, რომ მონაცემები უშუალოდ უკავშირდებოდეს მონაცემთა მფლობელსა და კომპანიას შორის ხელშეკრულების შექმნას ან ექსპლუატაციას;
 • იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ვალდებულია შეასრულოს თავისი სამართლებრივი ვალდებულებები;
 • იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები უკვე გამოქვეყნდა მონაცემთა მფლობელის მიერ;
 • თუ მონაცემთა დამუშავება სავალდებულოა დაწესებულების შექმნის, გამოყენებისა და დაცვისათვის;
 • იმ შემთხვევაში, თუ სავალდებულოა კომპანიის ლეგიტიმური ინტერესების მონაცემთა დამუშავება, იმ პირობით, რომ იგი არ დააზარალებს მონაცემთა მფლობელის ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებას;·        კანონისამოქმედება;

  ·        ფაქტი,რომ პირს, არ შეუძლია ახსნას თავისი მიზეზით ფაქტობრივი შეუძლებლობა ან არ აქვსიურიდიული ძალაუფლება, ვალდებულია დაიცვას საკუთარი თავის ან/და  სხვისი სიცოცხლის ან სხეულის მთლიანობა;

  ·        იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია მონაცემთა დამუშავება, აუცილებელია, რომ მონაცემებიუშუალოდ უკავშირდებოდეს მონაცემთა მფლობელსა და კომპანიას შორის ხელშეკრულებისშექმნას ან ექსპლუატაციას;

  ·        იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ვალდებულია შეასრულოს თავისი სამართლებრივივალდებულებები;

  ·        იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები უკვე გამოქვეყნდა მონაცემთა მფლობელის მიერ;

  ·        თუ მონაცემთა დამუშავება სავალდებულოა დაწესებულების შექმნის, გამოყენებისა დადაცვისათვის;

  ·        იმ შემთხვევაში, თუ სავალდებულოა კომპანიის ლეგიტიმური ინტერესების მონაცემთადამუშავება, იმ პირობით, რომ იგი არ დააზარალებს მონაცემთა მფლობელის ფუნდამენტურუფლებებსა და თავისუფლებას;

ვის შეიძლება, მიუწვდებოდეს ხელი პერსონალურ მონაცემებზე? 

კომპანიას შეუძლია გადასცეს პირადიმონაცემები მესამე პირს  კომპანიისშესასრულებელი სამუშაოების მიზნით. კომპანიას შეუძლია ასევე გადასცეს მონაცემები Zorlu Holding INC., Zorlu Elektronik San Vic Tic. INC  და ამ ჯგუფში შემავალ სხვა  კომპანიებს, ადმინისტრაციულიკონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნების ფარგლებში.  

მონაცემთა მფლობელი აცნობიერებს, რომ გარდაზემოთ  ჩამოთვლილი მიზნებისათვის მესამე პირმაშესაძლოა გაცემული ინფორმაცია თავისი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს.

მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა და მასში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნა

შესაბამისი კანონის 11-  მუხლის თანახმადმონაცემების მფლობელი პირებს გააჩნიათ შემდეგი უფლებები:

 • პირადი მონაცემების აღრიცხვის შემთხვევაში, აღნიშნულთან დაკავშირებით, ინფორმაციის მოთხოვნა;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი და გამოიყენება თუ არა ისინი შესაბამისი მიზნით;
 • ქვეყანაში თუ საზღვარგარეთ მესამე პირების შესახებ, ინფორმაციის მიღება, რომლებისთვისაც პირადი მონაცემებია გადაცემულია;
 • მოითხოვოს პირადი მონაცემების შესწორება, თუ არასრული ან არასწორად დამუშავებულია მოითხოვოს, რომ ამ კონტექსტში განხორციელებული პროცესი ეცნობება მესამე მხარეს;
 • აღრიცხვისთვის საჭირო გარემოებების გაუქმების შემთხვევაში, პირადი მონაცემების ამოშლის ან გაუქმების მოთხოვნა და ამისთვის შესრულებული პროცედურის, მესამე პირებისთვის შეტყობის გაგზავნა, რომელთათვისაც პირადი მონაცემებია გადაცემულია;
 • პირადი მონაცემების, კანონის საწინააღმდეგოდ  გამოყენების გამო ზიანის მიყენების შემთხვევაში, აღნიშნული ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა;

აღნიშნული უფლებების, პირადი მონაცემების მფლობელების მიერ, ჩვენს ვებ გვერდზე არსებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე გაგზავნის შემთხვევაში, 30( ოცდა ათი ) დღის განმავლობაში განიხილება იგი და შედეგები გამოქვეყნდება  მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ამგვარი პრეტენზიებისთვის საფასურის გადახდა არ მოხდება.

მონაცემთა მფლობელი პასუხისმგებელია, რომ  კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში არსებული ინფორმაცია არის სრული, ზუსტი და განახლებული. ასევე ინფორმაციებში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩაასწორებს მათ.  კომპანიას არ ეკისრება  პასუხისმგებლობა, თუ მონაცემთა მესაკუთრის მიერ მოწოდებული მონაცემები არ არის განახლებული.

მონაცემთა მესაკუთრის მოთხოვნის შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემები აღარ შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის მიერ, თუ მონაცემთა მესაკუთრე აღიარებს, რომ სრულად არ ხდება მისი მხრიდან   ვებ გვერდით სარგებლობა.

პირადი მონაცემების შენახვისა ვადა

მონაცემების მფლობელის მიერ, უზრუნველყოფილ პირად მონაცემებს ფირმა აღრიცხვისთვის საჭირო ვადის განმავლობაში შეინახავს.  

გარდა ამისა, ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მონაცემთა მფლობელსა და კომპანიას შორის, კომპანიას შეუძლია შეინარჩუნოს პირადი მონაცემები გარკვეული დროის განმავლობაში განსაზღვრული ვადით.

მონაცემების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გამაფრთხილებელი ზომების მიღება და გარანტიები

კომპანია იღებს ვალდებულებას მიიღოს ტექნიკური და ადმინისტრაციული ზომები და გარანტიას იძლევა შემდეგ საკითხებში:

 • პირადი მონაცემების, უკანონოდ არ აღრიცხვა
 • პირად  მონაცემებზე უკანონოდ არ წვდომა

მიიღონ საჭირო ტექნიკური და ადმინისტრაციული ზომები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რათა უზრუნველყონ პერსონალური მონაცემების დაცვა.ფირმამ, არ შეიძლება გაამჟღავნოს და აღრიცხვის გარეშე გამოიყენოს მონაცემების მფლობელის შესახებ, მიღებული პირადი მონაცემები, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკისა და პირადი მონაცემების შენახვის შესახებ კანონს.

ვებ გვერდით, სხვა აპლიკაციებისთვის ლინკის მიცემის შემთხვევაში, ფირმა, ამის გამო რაიმე სახის პასუხს არ აგებს, აპლიკაციების კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და შემცველობის შესახებ.

მოკლე ტექსტური ფაილები(Cookies)

იმისათვის, რომ ჩვენს ვებ - გვერდიდან მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ და განვავითაროთ ჩვენი გამოცდილება აუცილებელია გამოვიყენოთ, მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies) და იმ შემთხვევაში, თუ მოკლე ტექსტური ფაილების გამოიყენება არ გსურთ, შეგიძლიათ ბრაუზერებიდან ამოშალოთ  მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies) ან დაბლოკოთ. მაგრამ, დაიმახსოვრეთ ის, რომ ეს ზეგავლენას მოახდენს ჩვენი ვებ - გვერდის მუშაობაზე.

რა არის მოკლე ტექსტური ფაილი (cookies) და სად ვიყენებთ მას?

მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies) არის, მცირე ზომის ფაილები, რომლებიც შესაძლებელია გაჩნდეს თქვენს კომპიუტერში (მობილურ მოწყობილობაში) ჩვენს ვებ გვერდზე შემოსვლისას. Cookies- თან დაკავშრებით, დეტალური ინფორმაციისთვის იხ.: შეგიძლიათ შეხვიდეთ შემდეგ ვებ - გვერდებზე: http://www.aboutcookies.org/, http://www.allaboutcookies.org/

თქვენ ვებ - გვერდზე cookies- ის გამოყენების მიზეზები ქვემოთაა ჩამოთვლილი:

 1. ვებ - გვერდის გამართულად მუშაობისთვის და შესრულების უნარის გაზრდის მიზნით თქვენთვის გაწეული მომსახურების განვითარება
 2. ვებ - გვერდის გაუმჯობესება და ვებ - გვერდის გამოყენებით სხვა თვისებების წარმოდგენა და ამ თვისებების, თქვენი მოთხოვნისამებრ ინდივიდუალიზაცია
 3. ვებ - გვერდის, თქვენი ან თქვენი ფირმის იურიდიული და კომერციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
 • ჩვენს ვებ - გვერდზე გამოყენებული მოკლე ტექსტური ფაილების (cookies) ვადები
სხდომის მოკლე ტექსტური ფაილი
(Session Cookies )
სხდომის მოკლე ტექსტური ფაილი (Session Cookies ) არის , მომხმარებლების მიერ , ვებ გვერდზე შემოსვლის პროცესში გამოჩენილი ფაილები , რომლებიც ავტომატურად იშლება , როგორც კი თქვენ დახურავთ ბრაუზერს.
 ასეთი სახის მოკლე ტექსტური ფაილების გამოყენების ძირითადი მიზანი არის, ვებ გვერდზე შესვლის დროს ვებ გვერდის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა მაგალითად ; ონლაინ რეჟიმში ანკეტების შევსება, რომლებიც რამდენიმე გვერდისგან შედგება.
 • ვებ - გვერდზე გამოსაყენებელი მოკლე ტექსტური ფაილების (cookies) კატეგორია
ტექნიკური მოკლე ტექსტური ფაილები ( Technical Cookies)           
ტექნიკური მოკლე ტექსტური ფაილები უზრუნველყოფენ, ვებ - გვერდის მუშაობას და იმ გვერდების დაფიქსირებას, რომლებიც არ მუშაობენ .
 Flash Cookies        
იგი გამოიყენება, ვებ - გვერდზე არსებული გამოსახულების ან ქუდიო შინაარსის გააქტიურებისთვის.
ანალიტიკური მოკლე ტექსტური ფაილები        (Analytical    Cookies)        
ანალიტიკური მოკლე ტექსტური ფაილი  ვებ - გვერდზე შემოსულები მომხმარებლების  რაოდენობის, ვებ გვერდზე ჩართული გვერდების დაფიქსირების, ვებ გვერდზე შემოსვლის დროის და სხვა ანალიტიკური შედეგების წარმოებას უზრუნველყოფს.
 • ჩვენს ვებ       - გვერდზე გამოყენებული მოკლე       ტექსტური ფაილები        (cookies) და მათი დასახელება და განმარტება
მოკლე ტექსტური ფაილი (cookies)
დასახელება
განმარტება , ვადა და არჩევანი
Cross Site Request Forgery – Cross Site Reference Forgery
(ტექნიკური    cookies) XSRF-TOKEN
URL - ს და ფორმის მოთხოვნას, სერვერსა და კლიენტის შორის, ჯავას საფუძველზე შექმნილ სცენარების ენაზე ( javascript ) ამუშავებით, გამოიყენება უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.


 [ვადა] 120 წუთი
 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით შესაძლებელია მისი მიღება ან უარყოფა.
Laravel Session
 (ტექნიკური       მოკლე ტექსტური    ფაილი)
laravel_session
იგი გამოიყენება, Laravel - ის სტრუქტურაში, ვებ გვერდზე შემავალი, სხდომის ნიმუშის იდენტიფიკაციისთვის.


 [ვადა] 120 წუთი
 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით, შესაძლებელია მისი მიღება ან მასზე უარის თქმა.
Facebook
 (ანალიტიკური მოკლე ტექსტური ფაილი)
Fr
ასეთი სახის მოკლე ტექნიკური ფაილები (cookies), უზრუნველყოფს Facebook-ში  გაწევრიანებულებს (ან იმ პირებს, რომლებიც გაწევრიანებულები არ არიან) ბაზარის ანალიზის და პროდუქტის განვითარების მიზნით დევნას.


 [ვადა] 540 დღე
 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით შეიძლება მისი მიღება ან უარყოფა.
Twitter
 (ანალიტიკური მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies)ასეთი სახის მოკლე ტექსტური ფაილები, უზრუნველყოფენ სოციალურ მედიაში გაწევრიანებულების, ბაზრის ანალიზის ან პროდუქტის განვითარების დევნას.
 [ვადა] 540 დღე
 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით შეიძლება მისი მიღება ან უარყოფა.
მუდმივი მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies)
 Technical cookies)მუდმივი მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies) გამოიყენება იმის დასაფიქსირებლად, თუ მომხმარებელი რომელი თანრიგით და რომელ ვებ გვერდებზე  იყო შესული. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს ვებ - გვერდზე შესვლის დროს, წარმოექმნება ერორი (error), აღნიშნულ ერორისთვის დასკვნით შეტყობინებისთვის და მისი გამოსწორების მიზნით, მოკლე ტექსტური ფაილი (cookes) log- ის ფაილში შეინახება.
 [ვადა] 540 დღე


 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით შეიძლება მისი მიღება ან უარყოფა.
გუგლის ანალიტიკები ( Google analitikleri )
 ანალიტიკური cookies)
gaასეთი სახის მოკლე ტექსტური ფაილები, უზრუნველყოფენ ყოველი სტატიკური მონაცემების შეგროვებას. Google , უზრუნველყოფს აღნიშნულ სტატისტიკების და მიდრეკილებების


 ჩვენი ვებ - გვერდი იყენებს გუგლის ( Google ) ანალიტიკურ მოკლე ტექსტურ ფაილებს. ხსენებული ფაილებით, დაფიქსირებული მონაცემები, აშშ - ში მდებარე გუგლის ( Google ) სერვერებზე გადაიცემა და გუგლის ( Google ) „ მონაცემთა შენახვის პრინციპების “ თანახმად, აღნიშნული მონაცემები ინახება. გუგლის ( Google ) ანალიტიკური მონაცემების აღრიცხვის სამუშაოების და პირადი მონაცემების შენახვის შესახებ, პრინციპებთან დაკავშირებით, დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ შეხვიდეთ შემდეგ ლინკზე:


 [ვადა] 540 დღე
 მოკლე ტექსტური ფაილების (cookies) კონტროლი https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout იანდექსის მეტრიკის ანალიტიკები (Yandex Metrica)
 (ანალიტიკური მოკლე ტექსტური ფაილები-(cookies)
ymასეთი სახის მოკლე ტექსტური ფაილები (cookies), უზრუნველყოფენ მთელი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას და ამით ვებ - გვერდის სერვერის გამოყენების განვითარებას. იანდექსი ( Yandex ), ვებ - გვერდის მეშვეობით შეგროვებულ მონაცემებით, სოციალურ სტატისტიკებით და მიდრეკილებთან დაკავშირებით მონაცემების დამატებით და ართმანეთთან შედარებით უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ უფრო კარგად გაგებას და ამის შესახებ დასკვნის გამოტანას.
 -
 ჩვენი ვებ - გვერდი იყენებს იანდექს მეტრიკის ( Yandex Metrica) მოკლე ტექსტურ ფაილებს. ხსენებული ფაილებით დაფიქსირებული მონაცემები, გადაიცემა იანდექსის ( Yandex ) სერვისებში და ხსენებული მონაცემები ინახება, იანდექსის ( Yandex ) მონაცემების შენახვის პრინციპების შესაბამისად. იანდექს მეტრიკის ( Yandex Metrica ) ანალიტიკური მონაცემების აღრიცხვის სამუშაოები , და პირადი მონაცემების შენახვის შესახებ, პრინციპებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ შემდეგ ლინკზე:
 [ვადა] 540 დღე


 მოკლე ტექსტური ფაილების (cookies) კონტროლი https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml
Flash çerezleri
 (Flash Çerez)იგი ააქტიურებს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლის ნახვაცაა საჭირო.


 [ვადა] 540 დღე
 ვებ - ბრაუზერის დაყენებით შეიძლება მისი მიღება ან უარყოფა.
 • მონაცემების მფლობელები, ხელს შეუშლიან, თუ არა მოკლე ტექსტური ფაილების გამოყენებას ?

ვებ - ბრაუზერის  შეცვლით შეგიძლიათ, შეცვალოთ მოკლე ტექსტური ფაილების (cookies) შესახებ, თქვენი არჩევანი.

Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser
Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Yandex Metrica
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებები

ფირმას, მისი სურვილის მიხედვით და ნებისმიერ დროს შეუძლია, ცვლილებები შეიტანოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. აქტიური კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამოქმედდება იმ დროიდან, როცა ნებისმიერი სახით მოხდება მისი წარდგინება  მონაცემების მფლობელს მიერ.